A SZÉTTÁNCOLT CIPELLOK - Grimm mese

 Hajdanában réges-régen, hetedhét országon túl élt egyszer egy király. Tizenkét lánya volt, egyik szebb a másiknál; borük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nádszál.


Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában mind a tizenketto. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe; a lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipojüket.


Hogy hogyan és mint, annak senki nem volt a megmondhatója.


A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül sem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkaphatja.


Hanem aki jelentkezik a próbára, és három nap, három éjjel sem sikerül megfejtenie a titkot, az halál fia.


Csakhamar elo is állt egy királyfi, hogy o minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis eloszobaféle volt ez, innét nyílt a lányok hálóterme; azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hová mennek, hol táncolnak éjszaka.


Mielott a királyfi lefeküdt, a legidosebbik királylány bevitt neki egy kupa bort, megkínálta vele, illendoen megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta.


A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, hogy az erdei hiúz sem lesheti különben a zsákmányt. Hanem egy ido múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végigdolt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellonek lyukas volt a talpa.


Így történt ez a második meg a harmadik éjszakán is. Negyednap aztán irgalom nélkül lenyakazták a királyfit. Utána még sok kéro jelentkezett a próbára, de mindegyiknek ráment az élete.


Történt akkoriban, hogy egy szegény kiszolgált katona, aki a sok sebe miatt már alkalmatlan lett a tábori életre, éppen úton volt a király fovárosa felé, hogy ott valamilyen csendes, könnyu munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedtek, meghányták-vetették a világ sorát; aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta:


- Én erre letérek. Hát te hová tartasz, mi a szándékod?


- Magam sem tudom - szólt a katona, és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette: - Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai éjszakánként a cipellojüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem fogytáig!


- Nem is olyan nehéz dolog - mondta az öregasszony. - Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak ennyi: ne idd meg a bort, amivel este a királykisasszonyok megkínálnak, aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.


Egy köpönyeget szedett elo a kosarából, és átnyújtotta a katonának.


- Ha ezt a köpönyeget magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a tizenkét lány után lopakodhatol.


Azzal eltipegett az általúton, s egykettore eltunt a katona szeme elol. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.


"Én már úgysem sokat veszthetek!" - gondolta, és másnap jelentkezett kéronek a királynál.


Jól fogadták ot is, akárcsak leánykéro elodeit. Felöltöztették pompás ruhába, estélig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis eloszobába.


Éppen nekikészült a vetkozésnek, amikor nagy nyájasan bement hozzá a legidosebbik királykisasszony.


- Egy kis bort hoztam, idd meg az egészségünkre!


A fortélyos katona azonban már elore számított a dologra. Mielott bevezették a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötözött az álla alá; most aztán mind abba öntötte a bort, egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belole. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig a hátán, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.


- Ez is megkímélhette volna az életét! - mondta a legnagyobbik. Fölkeltek, szekrényt-ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elo, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek-topogtak, örültek elore a táncnak.


- Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam; meglátjátok, valami baj ér minket - szólt a legkisebbik.


- Te kis dunnalúd, mindig riadozol - mondta a legidosebb. - Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom; úgysem ébredne föl a mihaszna.


Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét, és meg se moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidosebb odament az ágyához, és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcson, elöl a legidosebbik, utána sorban a többi.


A katona végignézte a dolgot; nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebbik királylány után surrant.


A lépcso közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.


- Jaj, ki kapaszkodott a ruhámba?! - sikoltott fel ijedten a királykisasszony.


- Ugyan ne légy már olyan együgyu - szólt rá a legidosebb nénje -, biztosan valami kampósszögbe akadtál.


Csakhamar mindannyian leértek a lépcson. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyöru fasorba jutottak, amilyet o még életében sosem látott. Színezüstbol volt a fák levele; csillogtak-villogtak, ahogy a könnyu kis fuvalom mozgatta oket.


"Nem árt, ha valami emléket viszek innét, ki tudja, mire lesz még az jó!" - gondolta a katona.


Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat.


Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint az öreg harang. A legkisebbik királylány megint felkiáltott:


- Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?


- Ugyan ne ijedezzél - nyugtatta meg a legidosebbik nénje -, nyilván a királyfiak kastélyában húzták meg a nagyharangot; örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak.


Továbbmentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt, aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, s ez a fa is kondult egyet de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban.


A legkisebbik királykisasszony összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekintgetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénje meg ismét összeszidta, hogy mindig csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben.


Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egy percre egészen elhult az ámulattól, mert még csak elképzelni sem tudott volna soha olyat, ami itt tárult eléje. Gyémántból volt a fák lombja, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme.


Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az arany fasorban: a katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbik királykisasszony felsikoltott ijedtében a legidosebb nénje pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyának a harangja szól.


A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. Tizenkét csónak ringott a vízen. Mindegyikben egy nyalka királyfi ült: a tizenkét királykisasszonyt várták.


Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a tizenkettedikbe a legkisebbik királylány mellé.


Mikor a tó közepén jártak, egyszer csak azt mondta a királyfi:


- Nem tudom, mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak! Teljes erombol húzom az evezot, mégis alig haladunk! Mintha valami terhet vonszolnánk.


- Biztosan a nagy meleg miatt van - felelte a királykisasszony. - Engem is úgy fojtogat a hoség.


Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belole, trombitaszó, dobszó. Kikötöttek, bementek a kastélyba, és táncba fogtak, ki-ki a párjával.


Velük ropta a katona is, csakhogy láthatatlanul.


Egyszer az egyik lány megszomjazott, inni kért. A királyfi, aki a párja volt, egy teli boroskelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mind egy cseppig kiitta a bort. A lány nem tudta mire vélni a dolgot, egy kicsit elcsodálkozott rajta, de azért csak tovább táncolt.


Mikor a katona a legkisebbik királykisasszony kelyhébol is kihörpintette a bort, egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta: itt valami nincs rendjén, o már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri oket. A legidosebb nénje azonban most is csak összeszidta.


- Ne adjatok rá - mondta -, ez a kis ostoba mindig riadozik!


Hajnali háromig állt a tánc; akkorra mind kilyukadtak a cipellok, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavon át. A katona most az elso csónakba szállt, a legidosebbik királykisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek.


Ahogy a lépcsohöz értek, a katona eloreszaladt, és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan fölvánszorogtak, o már javában húzta a lóbort, úgy hortyogott, hogy már messzirol meghallották.


- Ettol ugyan békén lehetünk - mondták.


Azzal levetették s elrakták a szép ruhájukat, a széttáncolt cipelloket meg az ágy végébe rakták, és lefeküdtek.


Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is úgy történt minden, mint az elso alkalommal: táncoltak, míg szét nem táncolták a cipojüket.


S így volt a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával.


Reggel a király hívatta a katonát.


- Elmúlt a három éjszaka; halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésre.


- Tüstént, uram királyom - mondta a katona -, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat.


Beszaladt a kis eloszobába, kivette a párnája alól az ezüstágat, aranyágat, gyémántágat meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit muvel; a katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a kabátja alá a kincseit.


Visszament a trónterembe; a tizenkét királykisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatódzott.


- Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipojüket - kérdezte a király.


- Egy föld alatti kastélyban - felelte a katona -, ott mulatnak tizenkét királyfival.


Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait: az ezüstágat, az aranyágat, a gyémántágat meg a kelyhet.


A király erre behívatta a lányait.


- Feleljetek nekem: igazat szólt-e ez a katona? - kérdezte.


Azok látták, hogy leleplezték oket; s úgyis hiába tagadnának; bevallottak hát mindent töredelmesen.


A király a katonához fordult:


- Megtetted, amire vállalkoztál; én is megtartom, amit ígértem. Itt a tizenkét leányom, melyiket akarod feleségül?


- Nem vagyok már mai legény - sodort egyet a katona a bajuszán -, a legidosebbik illik hozzám a legjobban.


Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.