A TÁNCOS-DALOS KIS PACSIRTA - Grimm mese

 Egyszer egy ember messze földre készült. Megkérdezte a három lányát, mit hozzon nekik a nagy útról. Az egyik gyöngyöt kért, a másik gyémántot, a legkisebbik pedig azt mondta:


- Édes jó apám, én egy táncos-dalos kis pacsirtát szeretnék.


- Jól van - felelte az édesapja -, ha találok, hozok neked egyet. Azzal megcsókolta oket, és útnak indult. Sokáig oda volt idegen országban. Mikor aztán eljött az ideje, hogy hazatérjen, a legidosebb lányának vett egy marék gyöngyöt, a középsonek egy ládika gyémántot, de amit a legkisebbik kért a táncos-dalos kis pacsirtát, akárhogy kereste, sehol nem találta. Igen elbúsult emiatt, mert ezt a lányát szerette a legjobban.


Hazafelé egy nagy erdon át vitt az útja. Az erdoben volt egy pompás kastély, nem messze tole állt egy sudár fa. Annak a fának a tetején pedig ott ugrált, ott dalolt egy kis pacsirta.


- Éppen téged kereslek, kis madár! - mondta az ember örvendezve, és ráparancsolt a szolgájára, másszék föl a fára, fogja meg a madárkát. De amint a közelébe értek, fölugrott a fa tövébol egy oroszlán. Megrázta a sörényét és akkorát ordított, hogy beleremegtek a lombok.


- Tüstént fölfalom, aki hozzá mer nyúlni az én táncos-dalos pacsirtámhoz!


- Nem tudtam, hogy a madár a tiéd - védekezett az ember. - Ha vétettem ellened, jóvá is teszem! Nagy váltságdíjat fizetek neked, csak hagyd meg az életemet.


- Rendben van - mondta az oroszlán -, megkegyelmezek neked, de csak egy feltétellel: ha nekem ígéred azt, amivel hazatértedben eloször fogsz találkozni. Ebben megalkudhatunk, s akkor ráadásul a madarat is elviheted. Ha pedig nem, akkor jaj az életednek!


Az ember tétovázott, sehogyan sem akart ráállni az alkura.


- Hátha éppen a legkisebbik lányommal találkozom eloször - töprengett. - O szeret a legjobban; mindig elébem szalad, ha egy-egy hosszú útról hazatérek.


Szolgája azonban félt az oroszlántól, és igyekezett mindenképpen rábeszélni:


- Miért éppen ovele találkoznál? Miért nem egy kakassal vagy egy macskával?


Addig-addig unszolta, míg az ember végül is engedett; odaígérte az oroszlánnak azt, amivel hazatértekor elsonek fog találkozni, cserébe pedig megkapta a táncos-dalos kis pacsirtát.


Lóra szálltak, és ügettek tovább hazafelé. Csakhamar föltunt a házuk tornya, de az ember szíve nem vidult fel tole, egyre csak azon emésztodött, vajon kit lát meg elsonek. Mert sem kakas nem kukorékolt rájuk, sem macska nem futott át elottük az úton, mintha minden élo állat kipusztult volna a környékrol.


Befordultak az udvarba; hát ki integet a tornácról, ki szalad elébe lelkendezve? Senki más, mint a legkisebbik lánya. Odaugrott az apjához, nyakába borult, ölelte-csókolta, és amikor meglátta nála a táncos-dalos kis pacsirtát, egyszeriben táncra perdült örömében.


Bezzeg nem örült az édesapja! Sírva fakadt szegény, úgy mondta, könnyesen:


- Édes-kedves lányom, nagyon drágán vettem én ezt a táncos-dalos kis pacsirtát. Odaígértelek érte egy dühös oroszlánnak. Ha megkap, biztosan széttép.


Elmondta a lánynak, mi történt vele az úton, s kérve kérte, el ne mozduljon a háztól, legyen, aminek lennie kell.


- Nem úgy van az, édesapám - felelte a lánya. - Amit ígértél, meg is kell tartanod. Ne félts engem, fogadom, hogy megszelídítem azt a haragos oroszlánt. Meglátod, baj nélkül fogok visszatérni hozzád!


Másnap reggel megtudakolta az utat, búcsút vett a szüloi háztól, és nekiindult az erdonek.


Az az oroszlán pedig elvarázsolt királyfi volt. Nappal a kíséretével együtt oroszlánéletet élt, de éjszakára mindannyian visszaváltoztak emberré. Amikor az este leszállt, egy szép, sudár ifjú állt a lány elé, megkérte a kezét, és nagy pompával mindjárt meg is tartották a lakodalmat.


Boldog békességben éltek az erdo mélyén; éjszaka virrasztottak, nappal pedig aludtak. A fiatal asszony eleinte furcsállotta ezt a rendet, de aztán lassacskán o is beleszokott, neki már nem is jutott eszébe, hogy amíg az édesapjánál élt, éppen ilyenkor készültek lefeküdni.


Telt-múlt az ido, oszre tél, télre tavasz, s akkor egyszer azt mondta a királyfi a feleségének:


- Holnap nagy ünnepség lesz apád házánál: menyegzojét üli az idosebb nénéd. Ha szeretnél ott lenni, az oroszlánjaim majd elkísérnek.


Az asszony kapva kapott az alkalmon, mert már igen nagyon vágyódott az édesapja után. Otthon azt hitték, réges-régen széttépte már az oroszlán; senki sem gondolta volna, hogy még él. Volt is nagy öröm a háznál, mikor megérkezett!


Hát még mikor elmesélte, milyen szép, délceg férje van, és milyen jól megy a sora mellette! Vége-hossza nem volt a csodálkozásnak meg az ünneplésnek. O meg, míg a lakodalom tartott, ottmaradt a szüloi háznál, annak végeztével pedig visszatért az erdobe.


Nem sokkal késobb férjhez ment a kisebbik nénje is. Annak is ott szeretett volna lenni a lakodalmán.


- Menj, ha kedved tartja - mondta az ura -, majd rendelek melléd két oroszlánt kíséronek.


- Gyere velem te is - kérlelte az asszony -, hadd mutassalak be a testvéreimnek.


- Bajos dolog az - felelte a királyfi -, nem mehetek én olyan helyre, ahol világot gyújtanak, mert ha csak egy parányi gyertyafény is ér, nyomban galambbá kell változnom, és hét álló esztendeig a galambokkal kell szálldosnom a nagyvilágban.


De a felesége váltig biztatta:


- Majd én vigyázok rád, megóvlak mindenféle gyertyavilágtól! Végül együtt keltek útra, magukkal vitték a fiacskájukat is.


Otthon az asszony egy termet építtetett, és körülvétette jó vastag falakkal, hogy egy szikrányi fény se szivároghasson be, és biztonságban legyen odabent a férje. Ajtót is ácsoltak a teremre kemény tölgyfából, a sarkait megvasalták, kulcslyukat pedig nem csináltak rá, nehogy valami ravaszdi sugaracska átlopakodhassék rajta. Csak kilincsre nyílt az ajtó, s ahhoz a kilincshez nem volt szabad másnak hozzányúlnia, mint a királyfi feleségének.


Egyre azonban nem gondoltak: az ajtót friss fából ácsolták, s az egy kicsit megvetemedett; irinyó-pirinyó rés támadt rajta, olyan parányi, hogy emberi szem észre sem vehette. Ahhoz azonban elég volt, hogy amikor a fényes esküvoi menet lobogó fáklyákkal, tenger sok gyertyával elhaladt a terem mellett, egy hajszálnyi sugár a királyfira hulljon.


O abban a pillanatban fehér galambbá változott. Mikor a felesége benyitott hozzá, ráröppent a vállára, azt mondta neki:


- Hét kerek esztendeig kell szálldosnom a nagyvilágban; minden hetedik lépésnél lehullajtok egy vörös vércseppet meg egy fehér tollat, azok mutatják majd az utamat. Ha utánam jössz, s rámtalálsz, megválthatsz a varázslattól.


Azzal kirepült az ajtón. Az asszony nézte, hogyan távolodik, hogyan kisebbedik; könnyein át már csak libego fehér pontot látott az égen. S akkor, mielott az a libego pont is eltunt volna, úgy, ahogy volt, elindult utána, még csak istenhozzádot sem mondott a szüloi háznak.


Ment végig a világon, nem pihent soha, nem nézett sem jobbra, sem balra. Minden hetedik lépésnél lehullott eléje egy vörös vércsepp meg egy fehér tollpihe, és mutatta az utat. Vándorolt fáradhatatlanul, hegy nem állta útját, völgy nem marasztalta; csak az idot számolta magában: mikor telik le már a hét esztendo.


És lassan az is végére járt. Az asszony boldog volt, azt hitte, hamarosan elkövetkezik a szabadulásuk. Pedig milyen messze voltak még tole! Ha sejtette volna, talán a szíve is megszakad bánatában. De nem sejtett semmit, csak ment, egyre ment a fehér galambbá vált édes férje után.


Hanem egyszer aztán sem piros vércseppet, sem fehér tollpelyhet nem látott többé. Fölnézett az égre: nem látta a galambot sem.


"Ember itt már nem segíthet" - gondolta szegény. Fölment hát a Naphoz, és megszólította:


- Te benézel minden zugba, és ráragyogsz minden csúcsra; nem láttál egy szálló fehér galambot?


- Nem láttam - felelte a Nap -, de kapsz tolem egy ládikót, ha nagy bajban vagy, nyisd ki.


Az asszony megköszönte szépen, és ment tovább, míg be nem esteledett, és föl nem jött a Hold. Akkor azt is megszólította:


- Te egész éjjel világítasz, erdon-mezon széttekintesz; nem láttál egy szálló fehér galambot?


- Nem láttam - felelte a Hold -, de kapsz tolem egy tojást, ha nagy bajban vagy, törd fel.


Az asszony azt is megköszönte szépen, és ment tovább, míg szembe nem jött vele az Északi Szél, és meg nem legyintette az arcát. Akkor azt is megszólította:


- Te átkutatsz minden lombot, megmozgatsz minden levelet; nem láttál valahol egy búvó fehér galambot?


- Nem - felelte az Északi Szél -, de majd megkérdezem a három testvéremet, azok talán látták.


De sem a Keleti, sem a Nyugati Szél nem látta. Hanem a Déli Szél azt mondta:


- Én láttam a fehér galambot. Leszállt a Vörös-tenger partjára, és ott visszaváltozott oroszlánná, mert letelt a hét esztendo. Az oroszlán most egy sárkánnyal viaskodik a parton. De az a sárkány elvarázsolt királylány.


Akkor az Északi Szél így szólt hozzá:


- Amiért ilyen nagyon szereted az uradat, adok neked egy jó tanácsot. Menj el a Vörös-tengerhez, annak a partján sudár vesszok nonek. Számold meg oket, nyesd le a tizenegyediket, suhintsd meg vele a sárkányt, akkor az oroszlán le tudja gyozni, és mind a ketten visszaváltoznak emberré. Utána keresd meg a griffmadarat, ott kuporog a homokban, a parton. Ülj fel rá a kedveseddel, a madár majd hazavisz a tengeren át. Itt van egy dió, ezt tedd el. Mikor a tenger közepe felé értek, ejtsd le: nyomban nagy diófa sarjad belole, a griffmadár leszállhat rá megpihenni. De ha nem lel pihenohelyet, nem lesz elég ereje hozzá, hogy átvigyen a víz fölött, s ledob benneteket a tengerbe.


Az asszony útra kelt, és mindent úgy talált, ahogy az Északi Szél mondta. Megszámlálta a vesszoket a tengerparton, lenyeste a tizenegyediket, megsuhintotta vele a sárkányt: abban a pillanatban gyozött az oroszlán, és mind a ketten visszaváltoztak emberré. De amint a királylány, aki addig sárkány volt, megszabadult a varázslattól, átölelte a királyfit, fölpattant vele a griffmadárra, és elrepültek. Hiába vándorolt hát szegény asszony hét esztendeig, megint csak magára maradt. Leült, és keservesen sírni kezdett. Jól kisírta magát, aztán fölállt, s azt mondta:


- Megyek, ameddig a Szél fúj, ameddig a Nap süt, ameddig a kakas kukorékol; megyek, amíg a férjemet meg nem találom!


És vándorolt megint fáradhatatlanul, míg csak oda nem ért a kastélyhoz, amelyben a királyfi meg a királylány lakott. Éppen a lakodalmukat akarták megülni, erre készült az egész környék.


"Ez már igazán elég nagy baj" - gondolta az asszony, és kinyitotta a ládikát, amelyet a Naptól kapott. Gyönyöruséges ruha volt benne, csillogott-villogott, akár maga a Nap. Kivette a ládikából, magára öltötte, és fölment a kastélyba. Mindenki ámult-bámult rajta, a menyasszonynak meg annyira megtetszett az öltözéke hogy szívesen elfogadta volna menyegzosruhának. Meg is kérdezte, nem eladó-e.


- Nem aranyért, pénzért, csak húsért és vérért - felelte az asszony.


- Hát ezt meg hogyan értsem? - firtatta tovább a menyasszony.


- Hadd aludjam egy éjszaka a volegényed hálószobájában.


A menyasszonynak ugyan nem volt ínyére az ajánlat, de mert nagyon kívánta a ruhát, végül is belement. Meghagyta azonban a királyfi inasának, adjon este álomitalt az urának.


Mikor leszállt az éjszaka, és a királyfi már jó mélyen aludt, bevezették az asszonyt a hálószobába. Leült az ágy szélére, és így szólt:


- Hét esztendeig jártam a nyomodban, voltam a Napnál, voltam a Holdnál, voltam a négy Szélnél, kérdezosködtem utánad, megsegítettelek a sárkány ellenében, mégis egészen el akarsz felejteni engem?


De a királyfi nagyon mélyen aludt az álomitaltól; mindez csak olyan volt neki, mintha a Szél susogna odakint a fenyokön.


Mikor megvirradt, kivezették az asszonyt a hálószobából, és oda kellett adnia aranyos ruháját. Elfogta szegényt a bánat, hogy lám, semmi sem segít már rajta, nem segített még a Nap ajándéka sem! Kiment a mezore, leült, és sírdogálni kezdett. Hát amint éppen a szemét törülgeti a köténye sarkával, valami gömbölyut tapint meg a zsebében: az a tojás volt, amelyet a Holdtól kapott. Nyomban feltörte: egy aranykotlós volt benne tizenkét színarany csibével. A kiscsibék szétszaladtak, csipogtak, olyan volt, mintha tizenkét csillag futkosott volna a zöld mezoben. Aztán a kotlós kárált egyet-kettot; a csibék visszafutottak a szárnya alá, és most meg olyan volt, mintha maga az arany Hold szállott volna le a rétre.


Akkor az asszony gondolt egyet: odaterelgette a csibéit meg a kotlósát a királylány ablaka alá. Az kinézett a csipogásra, és úgy megtetszett neki ez az aranymajorság, hogy nyomban lejött, és megkérdezte, nem eladók-e.


- Nem aranyért, pénzért, csak húsért és vérért - felelte megint az asszony - Hadd aludjam még egy éjszaka a volegényed hálószobájában.


- Jól van - hagyta rá a menyasszony, mert azt gondolta, ma is rászedi majd mint az elozo estén. Hanem a királyfi aznap, mikor ágyba készülodött, megkérdezte az inasát, miféle suttogást hallott az éjszaka. Erre az inas mindent bevallott neki.


- Öntsd a kelyhet az ágy mögé! - parancsolt rá a királyfi, és lefeküdt.


Mikor leszállt az éj, megint bevezették az asszonyt. Az leült az ágy szélére, s újra sorjázni kezdte a búját-baját. De most a királyfi rögtön ráismert a hangjáról; most már tudta, hogy ez az o kedves felesége. Kiugrott az ágyból, örvendezve mondta:


- Csak most foszlott le rólam igazában a varázslat! Eddig mintha álomban éltem volna. A királylány megbuvölt, hogy elfelejtselek; de az ég idejében levette rólam a rontást!


Még azon az éjszakán kiosontak a kastélyból. Nagy titokban jártak, féltek a királylány apjától, aki varázsló volt. Fölültek a griffmadárra, és az nekivágott a Vörös-tengernek.


Ahogy a tenger közepe fölé értek, az asszony lehullajtotta a diót. Nyomban terebélyes diófa nott ki a vízbol. A griffmadár rászállt, és megpihent rajta. Aztán ismét fölkerekedett, és hazáig repült velük.


Otthon végre viszontlátták a fiukat; szép, eros legénnyé serdült, amíg odajártak. És attól fogva boldogan éltek, míg meg nem haltak.