A TAVITÜNDÉR - Grimm mese

 Élt egyszer valaha régen egy molnár a feleségével. Szerették egymást, boldogan éltek, jól ment a soruk, évrol évre gyarapodott a vagyonuk. Hanem a balszerencse többnyire loppal jár, s orvul csap le az emberre. Így történt a molnárral is: egyszerre csak elkezdett apadni a vagyonkája, addig-addig, míg a végén már-már elúszott a malma is, amelyben lakott. Ott tartott a szerencsétlen, hogy napról napra azt várta, mikor verik meg a dobot az udvarán, mikor árverezik el a feje fölül a tetot.


- Koldusbotra jutunk, mehetünk világgá - sóhajtozta sokszor.


Szegény már aludni sem tudott, elvette a sok gond az éjszakai nyugodalmát. Jóformán a szemét sem hunyta le, csak töprengett, emésztette magát, és forgolódott keservesen az ágyában.


Egyszer egy hajnalon már napkelte elott talpon volt; gondolta, kimegy egy kicsit a szabadba, hátha így könnyíthet valamicskét a szívén. Ide-oda barangolt a környéken, s éppen akkor ért fel a malomgátra, amikor az égen felragyogott az elso napsugár.


Abban a pillanatban a molnár mintha valami lágy csobbanást hallott volna a tóban. Meglepodve megfordult: hát egy szép lány emelkedett ki a szeme elott a vízbol; finom, szép kezével összefogta a haját, s ez a suru haj kétoldalt leomlott, egész habfehér testét beborította.


"Ez a tó tündére!" - gondolta a molnár, és félelmében moccanni sem mert.


A tavitündér azonban rámosolygott, lágyan csengo hangon a nevén szólította, és megkérdezte tole, miért olyan szomorú. A molnár eleinte csak hallgatott, de a tündér addig biztatta, addig bátorította, míg a végén megemberelte magát, és elmondta a búját-baját.


- Azelott jómódban éltünk, most meg olyan szegények vagyunk, akár a templom egere!


- Légy nyugodt - mondta a tavitündér -, gazdagabbá és szerencsésebbé teszlek, mint amilyen valaha is voltál. Ennek fejében csak egyet kell megígérned: azt, hogy nekem adod az elso újszülöttet, amelyik a házadban látja meg a napvilágot.


A molnár azt gondolta magában: "Ugyan mi más újszülött lehetne otthon, mint egy kutya- vagy egy macskakölyök!"


Ráállt az alkura, a tündér pedig alámerült a tóba.


A molnár egészen megvigasztalódott, sietett haza a malomba, hogy elújságolja a feleségének, milyen szerencse érte, s hogy véget értek már a rossz napok, letelt a hét szuk esztendo, s megint jólét köszönt rájuk.


Hát amint befordul a kapun, szalad elébe vidáman a szolgálólány, és már messzirol lelkendezve kiabálja:


- Molnár uram! Molnár uram! Örvendezzék! Nagy újság van a házban!


- Ugyan mi? - kérdezte a molnár.


- Negyedórája sincs még, hogy a molnárné asszony gyönyöru kisfiú hozott a világra!


A szerencsétlen molnárt mintha villám sújtotta volna. Csak állt, állt szegény feje, és elsötétült elotte a világ. Lám, rászedte az álnok tündér; elore tudta, hogy fia fog születni, és fondorlatosan elcsalta tole! Leszegett fejjel lépett oda a felesége ágyához.


- Talán nem is örülsz ennek a szép gyereknek? - kérdezte az asszony neheztelve, ahogy meglátta az ura szomorú képét.


Erre a molnár leült az ágya szélére, tenyerébe hajtotta a homlokát, és akadozva, könnyeivel küszködve elmesélte, mi történt vele, mit ígért a tavitündérnek.


- Mit ér a szerencse, mit ér a gazdagság, ha el kell veszítenem édes egy fiacskámat?! - kesergett. - De hát mit tehetek?


Még aznap eljöttek a rokonok szerencsét kívánni. A molnár nekik is elmondta a dolgot, tolük is tanácsot kért, de azok csak a vállukat vonogatták, nem tudtak mit mondani, csak azt nézték, hogy minél elobb elbúcsúzhassanak; iparkodtak kifelé, akár egy halottasházból.


A molnárékra pedig jó napok virradtak. Amihez a gazda hozzákezdett, minden sikerült neki. Konyha-kamra mintha magától telt volna meg, és éjszakánként megfiadzott a ládafiában a pénze. Hamarosan gazdagabb lett, mint valaha.


De akármilyen jómódba jutott is, nem tudott igazán örülni neki. Egyre gyötörte a szívét az ígéret, melyet a tavitündérnek tett. Valahányszor a tó mellett vitt el az útja, mindig elfogta a félelem, hátha felbukkan a tündér, és figyelmezteti az adósságára. A kisfiúnak pedig a világért sem volt szabad a partnak még csak a tájékára sem mennie.


- Vigyázz - mondogatta neki az apja -, veszedelmes hely az: egyszer csak kinyúlik a vízbol egy kéz, és leránt a mélybe!


Nem is ment a fiú soha arrafelé; de a tündér sem mutatkozott többé. A molnár kezdett lassacskán megnyugodni.


Teltek-múltak az évek, a gyerek szép legénykévé serdült, és beállt tanulni egy vadászhoz. Jól kitanulta a mesterségét, derék vadász lett belole, s a falusi földesúr szívesen a szolgálatába fogadta.


Lakott abban a faluban egy szép, szemrevaló, becsületes leány. Ez nagyon megtetszett a vadásznak. Egyre csak ott sétálgatott az ablaka alatt, aztán egy szép napon beállított hozzá egy nagy csokor virággal, és megkérte a kezét. A lány igent mondott, és hamarosan megülték a lakodalmukat. A földesúr nászajándékul takaros kis házat adott a fiataloknak; s ettol fogva ott éltek boldogan, békességben, szíves szeretetben.


Történt egyszer, hogy a vadász egy szép karcsú ozet vett üldözobe. A vad kifutott az erdobol a szabad mezore, de a vadász utána iramodott és lelotte. Örült neki, mert ritka szép állat volt; nyomban nekiállt, és megnyúzta a. késével. Munka közben véres lett a keze; nem akart így beállítani a feleségéhez.


"Még megijedne azt hinné, megvágtam magamat" - gondolta.


Ott volt a közelben a tó, ezüstösen csillogott a tükre, félkörben nádas zöldellt körülötte, elöl pedig szép gyepes parttal lejtett színéig a mezo. Odább pedig a malomgátat lehetett látni meg a malom mohos tetejét; de ott hosszú esztendok óta más orölte a búzát, mert az öreg molnár feleségestül a sírban nyugodott már.


A fiatal vadásznak eszébe sem jutott, hogy ehhez a tóhoz neki hajdanában még csak közelíteni sem volt szabad. Ledobta a vad lenyúzott borét a gyepre, beszúrta a földbe a vadászkését, melléje letette a táskáját, s odalépett a vízhez, hogy lemossa a kezét.


Abban a pillanatban, amint az ujját belemártotta, felbukkant a tóból a tündér. Gyöngyözo kacagással megrázta hosszú haját, nedves két karját a vadász nyakára fonta, és olyan gyorsan lerántotta magával a mélybe, hogy a hullámok tüstént összecsaptak felettük.


Nemsokára beesteledett, de a kis falusi házban hiába várta a vadászt a felesége. Minél tovább várt, annál jobban elfogta szívét a szorongás. Ha az ember aggódik valakiért, sok minden megfordul az eszében. Szegény asszony is vissza-visszagondolt most arra, amit az ura mesélt neki téli estéken a gyerekkoráról: a fondorlatos tavitündérrol meg arról, hogy az édesapja sosem engedte a tó közelébe.


Nagy aggodalmában végül is fölkerekedett, és kiment a tóhoz. S ott meg-találta földbe szúrva az ura vadászkését és mellette a vadásztáskát.


Most már nem is kételkedett benne, hogy bekövetkezett a szerencsétlenség: a tavitündér valóra váltotta a réges-régi ígéretét, és eljött az uráért. Jajgatva, kezét tördelve hívogatta kedvesét, de hiába, nem felelt neki más, csak a gyenge visszhang. Átfutott a tó túlsó partjára, hajlítgatta szerte a suru nádat, végigszaladt a malomgáton, s egyre az ura nevét kiabálta, de hasztalanul. Akkor átkozni kezdte a tavitündért, arra sem jött azonban válasz. A tó tükre meg sem rezzent, csak a félhold bámult rá mozdulatlanul a vízbol.


Szegény asszony még futkosott egy ideig reménytelenül a tó körül, hol hangosan kiáltozott, hol csöndesen zokogott; végül kimerült, ereje fogytám a földre hanyatlott és elaludt.


Álmában meredek sziklák közt kúszott fölfelé. Kezét tüske tépte, lábát inda béklyózta, arcát eso verte, hosszú haját heves szél zilálta. Végre felért a tetore s ott egyszeriben egészen más kép tárult eléje. Az ég kéken ragyogott, a lágy levego szinte simogatta; szelíd lejto ereszkedett lefelé, tarka virágos mezo zöldellt elotte, s annak a közepén takaros kis kunyhó állt.


Odament a kunyhóhoz, és benyitott. Fehér hajú öregasszony üldögélt benne, és barátságosan feléje bólintott.


Szegény asszony ebben a pillanatban fölébredt.


A nap már fönt állt az égen, körös-körül mosolygott a határ; csak az o szíve volt tele szomorúsággal. Eltökélte magában, hogy amit álmodott, meg is fogja tenni; nekiindult a nagy hegynek, hátha ott kap valami jó tanácsot, hiszen úgy szerette a férjét, hogy a világ végére is elment volna érte.


Nagy, keservesen felkapaszkodott a sziklák közt a meredeken, és fent a teton úgy talált mindent, ahogyan álmában látta.


Az öregasszony szívesen fogadta, leültette, és így szólt hozzá:


- Bizonyára valami nagy baj ért, hogy eljöttél hozzám az én magányos kunyhómba.


Az asszony sírva mesélte el neki szomorú történetét.


- Vigasztalódjál meg - mondta az öreg -, majd én segítek rajtad. Itt van egy aranyfésu; várd meg, míg telihold lesz, akkor menj ki a tóhoz, ülj le a partján, és fésüld meg vele hosszú fekete hajadat. Mikor elkészültél, tedd a fésut a partra, meglásd, mi történik.


Az asszony hazament, de bizony nagyon lassan telt az ido teliholdig. Végre aztán feljött a fényes korong az égre. Az asszony kiment a tóhoz, leült a parton, fésülni kezdte hosszú fekete haját az aranyfésuvel; mikor elkészült, letette a fésut a partra. Nem sokat kellett várnia: zúgni kezdett a víz, majd egy hatalmas hullám tornyosult fel, kicsapott a partra, és elragadta a fésut. Abban a percben, ahogy a fésu elsüllyedt, kettévált a víz, és a vadász feje a tó tükre fölé emelkedett. Egy árva szót sem szólt, csak szomorúan ránézett a feleségére. Azon nyomban elozúdult egy második hullám, és elborította. Aztán ismét elnyugodott minden; a tó megint olyan sima volt, mint annak elotte, csak a telihold ábrázata csillogott a színén.


Szegény asszony szomorúan tért haza, de aznap éjszaka újra látta álmában az öregasszony kunyhóját. Másnap reggel ismét útra kelt, s elpanaszolta búját-baját a bölcs vénségnek. Az egy aranyfurulyát adott neki, és azt mondta:


- Várd meg amíg fölkel a telihold, akkor fogd a furulyát, ülj ki a partra, és fújj el rajta egy kis nótát: aztán ha vége a dalocskának, tedd le a furulyát a partra, meglásd, mi történik.


Az asszony megint szóról szóra megfogadta az öregasszony tanácsát. Alig tette le a furulyát a fövenyre, zúgni-búgni kezdett a tó, egy hatalmas hullám csapott ki a partra, és elragadta a furulyát. A következo szempillantásban kettévált a víz, és megjelent a vadász, de már nemcsak a feje, hanem derékig az egész ember. Epekedve tárta ki karját a felesége felé, de hiába, ismét feltornyosult egy második hullám, és magával sodorta a mélybe.


"Jaj, mit érek vele - sóhajtott a szegény asszony -, ha csak megpillantom az én édes-kedvesemet, de mindjárt el is veszítem!"


Szívét megint elöntötte a bánat, de álmában harmadszor is megjelent az anyóka kunyhója. S o harmadnap reggel újból útnak indult. A bölcs vénség most egy aranyrokkát adott neki megvigasztalta, és azt mondta:


- Még nem tettünk meg mindent, amit lehet. Várd meg, míg a telihold feljön, akkor fogd a rokkádat, ülj ki vele a partra, fond tele a csévét; ha elkészültél, tedd a rokkát a víz közelébe, meglásd, mi történik.


Az asszony megint rendre úgy tett mindent, ahogyan az öregasszony meghagyta neki. Mikor fölkelt a telihold, kiment rokkájával a partra, és szorgalmasan nekilátott a fonásnak, míg a len el nem fogyott és a cséve meg nem dagadt a fonáltól. Aztán letette a partra a rokkát. Abban a percben zúgni kezdett a tó, hevesebben zúgott, mint bármikor addig egy nagy hullám tornyosult föl rajta, kicsapott a partra és elragadta a rokkát.


S akkor kibukkant a vízbol a vadász feje, kiemelkedett egész teste, egy szempillantás alatt a parton termett, megfogta a felesége kezét, s futni kezdett vele.


Hanem mögöttük egyszerre nagy zúgás támadt, a tó tükre tajtékot hányva fölemelkedett, és egy toronymagas hullám kicsapott a mezore, mint az özönvíz. A menekvok már azt hitték, végük van. A haragos hullám már a sarkukat csapdosta; még egy lépés, és elnyeli oket. Akkor az asszony sikoltva segítségért kiáltott az anyókához. Abban a szempillantásban egyikük levelibékává változott, másikuk kecskebékává. Az áradat átzúdult fölöttük, de nem tudott kárt tenni bennük, csak messze-messze elsodorta oket egymástól.


Mikor a víz visszahúzódott, az öreganyó ismét emberré változtatta oket. Csakhogy egyikük sem tudta, hová lett a párja; idegen emberek közé kerültek, akik még csak hírét sem hallották az o hazájuknak. Egyik is, másik is nagy völgybe jutott, magas hegyek választották el oket egymástól.


Hogy valahogyan megéljenek, elszegodtek mind a ketten birkapásztornak. Éveken át terelgették a nyájukat mezorol mezore, és a szívük tele volt bánattal, vágyakozással.


Egyszer aztán megint kitavaszodott, kizsendült a föld rügyeztek a fák, s ok ismét kihajtották nyájukat a sarjadó mezore. És valahogyan úgy történt, hogy éppen szemközt terelték egymással a birkáikat, egyikük lefelé a lejton, másikuk fölfelé a hegyoldalon.


Egy lankás réten találkoztak. Nem ismerték fel egymást, de nagyon örültek mind a ketten: legalább most már nincsenek olyan egyedül.


Ettol fogva együtt legeltették a nyájukat. Beszélni nemigen beszéltek, de a szívük mintha lassacskán egy kicsit megvigasztalódott volna.


Egy este, éppen telihold volt, s a nyájak már lepihentek, a hajdani vadász elovette a furulyáját, s elfújt rajta egy szép szomorú nótát.


A pásztorlány egyszeriben keserves sírásra fakadt.


- Miért sírsz? - kérdezte a társa.


- Hogyne sírnék, hogyne keseregnék! Hiszen akkor is ilyen szép telihold volt, amikor utoljára fújtam ezt a nótát, és az én édes-kedvesem feje kibukkant a vízbol!


Akkor a vadásznak mintha hirtelen hályog esett volna le a szemérol: egyszerre megismerte az o kedves feleségét.


S ahogy a telihold belevilágított arcába, az asszony is megismerte ot. Megölelték, megcsókolták egymást, és olyan boldogok voltak, úgy örültek a viszontlátásnak, hogy ha akarnám, sem tudnám elmondani. A szó kevés ahhoz; csak a képzelet érhet fel ekkora boldogsághoz.