A VITÉZ SZABÓCSKA - Grimm mese

 Egyszer egy szép nyári reggelen a szabócska az ablaknál ült a munkaasztalánál, és vidáman varrogatott. Éppen arra ment az utcán egy parasztasszony, kosárral a hátán, és nagyban kiabálta:


- Lekvárt vegyenek! Lekvárt vegyenek!


A szabócska szerette az édességet, s a lekvárnak már a neve hallatára is megnyalta a szája szélét. Kikukkantott az ablakon, és lekiáltott:


- Ide, ide, jó asszony, itt egykettore elkel a portékája!


Az asszony felmászott a lépcson a nehéz kosárral, egészen kifulladt a kapaszkodástól. A szabócska sorra kirakatta vele a köcsögjeit, emelgette, latolgatta, szagolgatta oket, végül azt mondta:


- Szó se róla, jó lekvár. Mérjen ki belole négy lattal. Az sem baj, ha negyed font lesz.


A kofaasszony jobb vásárra számított, nem ilyen csekélységért kapaszkodott ilyen magasra! De hát mit tehetett egyebet, kimérte neki a négy lat lekvárt, és mérgesen, dohogva elment.


- Adjon erot, egészséget! - rikkantotta a szabócska, kenyeret vett elo a szekrényébol, leszelt egy jókora karajt, és megkente.


"Ez lesz aztán a lakoma! - mondta magában. - Hanem mielott nekilátok, befejezem a mellényt; jobban esik majd a kész munka után." Letette maga mellé a kenyeret, és nagy öltésekkel, szaporán dolgozni kezdett.


Nyár volt, mondom, szép meleg ido; ilyenkor csak úgy hemzseg a sok légy; ült belolük egy seregre való a szabócska szobájának a falán is. Bágyadtan szenderegtek a forróságban, hanem egyszerre csak fölneszeltek: finom illat csapta meg az orrukat. Mert hát az édes lekvárnak a szaga ínycsiklandozóan terjedezni kezdett a szobácskában. Nosza, rajzani kezdtek a legyek csapatostul szálltak rá a kenyérre.


- Nem mentek innen! - pattogott a szabócska, és elhessentette a hívatlan vendégeket. Csakhogy azok nem értették ám a szép szót. Nem hagyták magukat, mind surubben tódultak a zsákmányra.


A szabócskát végül is elfutotta a méreg. Elokapott a sutból egy rongyot, és nagyot kiáltott:


- Majd adok én nektek!


Azzal irgalmatlanul odavágott.


Az volt ám a pusztítás! Megszámolta az eredményt; se több, se kevesebb: hét döglött légy hevert elotte égnek meredt lábbal.


"Ez igen! - ámuldozott a szabócska a saját vitézségén. - Kire mondják, ha nem rám, hogy: ez aztán legény a talpán? Errol az egész városnak tudomást kell szereznie!"


Gyorsan kiszabott magának egy övet, megvarrta, és nagy betukkel ráöltötte: "Hetet egy csapásra." De mikor az övet a derekára fuzte, és peckesen lépegetett egyet-kettot a szobában, úgy gondolta, ekkora nagy vitézség hírének messzebbre is ki kell terjednie.


"Ej, mit nekem a város! - mondta. - Tudja meg az egész világ, ki vagyok!"


S úgy fickándozott a szíve büszkeségében, akár a bárány farkincája.


Nem is teketóriázott tovább; szuk volt neki a kis muhely, alig várta, hogy végre kint sétáltassa vitézségét a világban. Éppen csak körülnézett még egyszer a házban, nem vihetne-e magával valamit, aminek még hasznát veheti; de nem talált egyebet, mint egy ócska sajtot. Azt vidáman zsebre tette, leszaladt a lépcson, rántott egyet az övén, s ment vitézül a kapuhoz.


A kapuval szemben volt egy bokor, ágai közt egy szürke kismadár vergodött; fönnakadt szegényke, és sehogyan sem tudott kiszabadulni. A szabócska megszánta, kivette a tüskék közül, és azt is zsebre dugta, a sajt mellé. Aztán fölpattant az apostolok lovára, és elrúgtatott; mert hát sovány is volt, fürge is volt, könnyen ment neki a gyaloglás.


Az út, amelyiken elindult, egy magas hegyre vitte. A szabócska nemsokára fölért a csúcsra. Hát mit látott? Egy óriás ült a sziklán, és otthonosan, kényelmesen nézelodött.


A kis szabó odament hozzá, és megszólította:


- Jó napot, pajtikám! Látom, itt lopod a napot, bámészkodsz bele a nagyvilágba. Oda igyekszem én is, szerencsét próbálni; nem tartasz velem?


Az óriás végigmérte az apró emberkét.


- Ó, te hitvány! - mondta foghegyrol.


- Mit beszélsz?! - vágott vissza a szabócska. - Ide nézz, milyen ember vagyok én!


Azzal nagy büszkén kigombolta a kabátját, és megmutatta a derekán az övet.


"Hetet egy csapásra" - olvasta csodálkozva az óriás. Azt hitte, ez a kis mitugrász hét embert csapott agyon egyszerre, és most már egy kicsit nagyobb tisztelettel nézett rá; de azért elobb próbára akarta tenni.


- Ha van erod, ezt csináld utánam! - mondta.


Azzal megmarkolt egy kavicsot, és úgy összenyomta, hogy víz csöpögött ki belole.


- Ez is valami! - nevetett a szabócska. - Nekem az ilyesmi csak játék!


Elovette a zsebébol a sajtot, és egyetlen mozdulattal majd kipréselte a levét.


- No, mit szólsz hozzá? Ez már valami, igaz-e?


Az óriás hüledezett, mukkanni sem tudott; nem nézett ki ennyit ebbol az emberkébol. Mérgesen felkapott a földrol egy követ, és olyan magasra hajította, hogy látni is alig lehetett.


- No, te babszem, ezt csináld utánam!


- Nem volt éppen rossz dobás - mondta a szabó fitymálva -, csak az a baj, hogy a ko mégis visszahullott a földre. Nem úgy, mint az enyém!


Azzal a zsebébe nyúlt, kivette a madarat, és feldobta. A kis szárnyas megörült a szabadságnak, felnyilamodott, s elröppent, vissza sem tért többé.


- No, mit szólsz hozzá, pajtás? - kérkedett a szabócska.


- Hajítani, azt tudsz - ismerte el kelletlenül az óriás. - Most aztán lássuk, a terhet is bírod-e.


Hatalmas tölgyfa hevert nem messze tolük a földön, talán vihar csavarta ki tövestül. Ahhoz vezette oda az óriás a szabócskát.


- Ha van egy kis szusz benned - mondta -, segíts kicipelni ezt a fát az erdobol.


- Szívesen - felelte hetykén a kis ember -, csak vedd a válladra a törzset, én meg majd a koronáját viszem, a sok ágat, gallyat, az a neheze.


Így is történt: az óriás nekiállt, és küszködve a vállára emelte a súlyos törzset, a szabócska meg rátelepedett hátul az egyik ágra. A nagy behemót még csak hátra sem tudott nézni, nem mozdíthatta a nyakát a tehertol; csak cipelte fújtatva az egész fát, törzsét is, koronáját is, meg még ráadásul a szabót is rajta.


Ez igen jól érezte magát a helyén. Olyan jókedve kerekedett, hogy fütyürészni kezdett. Azt fütyülte szép hegyesen:


Három szabólegények,

Elindultak szegények... 

És még cifrázta is, mintha csak gyerekjáték volna neki a cepekedés.


Az óriás húzta-vonta egy ideig a nehéz terhet, de aztán nem bírta tovább.


- Hé, vigyázz! - kiáltott hátra. - Ledobom a törzset!


A szabó fürgén leugrott, átkapta az egyik vastag ágat, mintha o is hurcolta volna, és odaszólt az óriásnak:


- Ekkora nagy golyhó, és még ezt sem bírja el! Nem szégyelled magad? Az óriás morgott valamit mérgében, s mentek tovább. Csakhamar egy cseresznyefa akadt az útjukba. Az óriás, se szó, se beszéd, felnyúlt a tetejére, ott piroslottak a legérettebb szemek, meghajlította a fát, s odaadta a koronáját a szabó kezébe.


- Együnk!


A szabócska azonban sokkal gyöngébb volt, semhogy tartani bírta volna a fát. Abban a pillanatban, amikor az óriás elengedte az ágat, a korona visszacsapódott a magasba, és nagy ívben fölröpítette a szabót. Az kapálózva jót repült a levegoben. Ahogy végre baj nélkül földet ért, azt mondja neki az óriás:


- Ilyen gyönge legény vagy? Még azt a vékony vesszot sem bírtad tartani?


- Bírni bírtam - felelte a szabó -, mit gondolsz, az is valami annak, aki hetet ütött egy csapásra? Odaát a bozótban éppen lottek egyet a vadászok megijedtem, hogy eltalálnak, hát átugrottam a fát. Ugord át te is, ha tudod!


Az óriás nekirugaszkodott, nagyot ugrott, de hiába: fönnakadt az ágak közt s alig tudott lekecmeregni. Így hát ebben is a szabócska lett a gyoztes.


Az óriás most már igazán méregbe gurult.


- Hát ha valóban olyan nagy legény vagy - kiáltotta -, gyere velem a barlangunkba, töltsd nálunk az éjszakát!


- Hiszen éppen azt akartam kérdezni toled, nem tudsz-e valami alkalmas éjjeli szállást - felelte vidoran a szabócska.


Hamarosan megérkeztek a barlanghoz. Már ült néhány óriás a tuz körül; éppen vacsoráztak, mindegyik egy egész sült birkát tartott a kezében.


A szabócska körülnézett a barlangban.


- Mennyivel tágasabb itt, mint az én muhelyemben! - mondta.


Az óriás erre egy szót sem felelt, csak megmutatta neki az ágyát, és rámordult:


- Feküdj le, aludd ki magad!


Hanem az ágy nagyon nagy volt a kis szabónak; nem is feküdt bele, az egyik sarokba kuporodott, s ott szunyókált.


Éjfélre járhatott az ido mikor az óriás óvatosan fölkelt. Azt hitte, a szabócskát már réges-régen elnyomta az álom. Fogott egy vasdorongot, és úgy rávágott vele az ágyra, hogy az nyomban leszakadt.


"No - gondolta -, ennek az ugribugri szöcskének is megadtam a magáét!"


Kora hajnalban az óriások mind kimentek az erdobe, a szabócskáról egészen megfeledkeztek. Hát amint odakint tesznek-vesznek, látják, hogy jön ám nagy vidáman, egyenest feléjük! Nagyon megijedtek tole, attól féltek, egy csapásra nyomban agyonvágja valamennyiüket.


Fogták magukat, s hanyatt-homlok elszaladtak.


A szabócska pedig addig botorkált a fák közt, míg végre kijutott az erdobol. Ment, mendegélt tovább az orra után, s egy ido múlva egy királyi palotának a kertjébe ért. Fáradt volt már, leheveredett a gyepre, és elaludt.


A kertészlegények a közelben kapáltak, nemsokára észrevették, köréje gyultek, nézegették, ki ez, mi ez, hogyan került ide. Az egyik legény egyszer csak meglátta a derekán az övet s azon az írást: "Hetet egy csapásra."


- Ez csak valami nagyon nagy vitéz lehet! - suttogták, s mentek jelenteni a dolgot a királynak.


- Urunk királyunk, a kertben alszik egy hos, aki hetet üt egy csapásra!


A királynál éppen együtt ült a tanács. Megvitatták, mitévok legyenek.


- Béke van nálunk - mondta az egyik tanácsúr -, csak zavart keltene az országban egy ilyen vakmero vitéz. Ki tudja, milyen kötözködo természetu. Legjobb lesz, ha szépszerével túladunk rajta.


- Nem úgy van! - mondta egy másik. - Hátha egyszer háború lesz! Akkor nagy hasznát vehetjük!


A többség azon volt, hogy a világ minden kincséért sem szabad elengedni a daliát. A királynak is tetszett a bölcs tanács. Leküldte követét a kertbe, szegodtesse el a szabócskát hadiszolgálatra, mihelyt fölébred.


A követ odaplántálta magát az alvó mellé, és türelmesen megvárta, míg alkonyattájt a szabócska nagy nyújtózkodások közt nyitogatni nem kezdte a szemét. Akkor mély hajlongással eloadta a megbízatását.


- Szíves örömest beállok a király szolgálatába - mondta a kis hos vidoran -, hiszen éppen azért jöttem ide!


Erre nagy tisztességgel felfogadták, és külön lakosztályt nyitottak neki az udvarban.


A szabócska berendezkedett, és vígan élte világát. A katonáknak azonban sehogyan sem tetszett, hogy a király ilyen nagy vitézt ültetett a nyakukra.


- Mi lesz ebbol? - súgták-búgták egymás közt. - Ha véletlenül összekoccanunk, és közibénk vág, hetünket sújt agyon minden egyes csapása! Ki állhat meg vele szemben?


Azt kívánták, bár valahol a világ másik felében lenne! Addig-addig pusmogtak, lázongtak, méltatlankodtak: míg egyszer aztán összebeszéltek, követséget menesztettek a királyhoz, és kérve kérték, bocsássa el oket a szolgálatból.


- Nem olyan fából faragtak minket, hogy kibírjuk valaki mellett, aki hetet üt egy csapásra! - mondták.


A király elszomorodott, hogy hát most egy miatt az összes többi hu katonáját elveszíti.


- Bár sosem láttam volna ezt a rettenetes vitézt! - sóhajtotta.


De nem merte kiadni az útját; attól tartott, haragjában népestül, hadastul, mindenestül agyoncsapja, s o maga ül a királyi székbe. Sokáig töprengett, mit tehetne, hogyan oldhatná meg a dolgot. Addig-addig törte a fejét, míg végül egy jó gondolata támadt.


Maga elé hívatta a szabócskát, és így szólt hozzá:


- Tudom, milyen rettenthetetlen hos vagy, azért szeretnék egy ajánlatot tenni neked. Van az országomban egy nagy erdo. Két óriás lakik benne, bizonyára hallottad a hírüket. Rettenetesen vadak, dúlnak, rabolnak, tuzzel-vassal pusztítanak, teremtett léleknek nincs a környékükön maradása; maholnap elnéptelenedik a birodalomnak az a része miattuk. Mert aki a közelükbe merészkedik halál fia! Én azonban számítok a te vitézségedre, és bízom bajnoki erodben, hogy megszabadítod országomat a veszedelemtol. Ha legyozöd és megölöd a két óriást, feleségül adom hozzád egyetlen lányomat, és hozományul megkapod a fele királyságot. Kíséretnek, segítségnek adok melléd száz válogatott vitézt is.


"Ez aztán a neked való feladat - mondta magának a szabócska. - Nem mindennap ajánlanak valakinek szép királylányt feleségül, fél országot hozományul."


Megigazgatta derekán az övet, kihúzta magát, s azt mondta:


- A feladatot vállalom, az óriásokat leigázom, a száz lovasra azonban nincsen szükségem. Aki hetet üt egy csapásra, csak nem fog megijedni kettotol!


Másnap nagy hetykén kivonult, a száz lovas pedig utána ment kíséretnek.


Mikor az erdo szélére értek, azt mondta nekik a szabócska:


- Ti itt szépen letáboroztok, én meg majd elintézem egymagam az óriásokat.


Azzal beszaladt az erdobe, és körülkémlelt. Csakhamar megpillantotta s két óriást. Egy fa alatt feküdtek és aludtak; olyan horkolást rendeztek, hogy csak úgy reszketett a lomb. A szabócska sem volt rest: teleszedte kovel a zsebét, és fölmászott a fára.


Mikor a fa derekáig ért, lecsusszant az egyik ágra, és megült rajta, éppen a két alvó fölött. Elhelyezkedett, és kezdte potyogtatni a köveket az egyik óriás mellére. Az óriás sokáig semmit nem érzett, de a végén mégiscsak fölébredt és keményen oldalba lökte a cimboráját.


- Minek ütöttél meg?


- Dehogy ütöttelek! - felelte a másik. - Álmodtál.


Azzal aludtak tovább. A szabócska meg most emennek a mellére kezdte hajigálni a köveket.


- Mi az - ordított föl az óriás -, mit dobálsz te engem?!


- Dehogy dobállak - felelt morogva az elso. Egy ideig civakodtak, de mert fáradtak voltak, abbahagyták, és megint lecsukódott a szemük. A szabócska pedig kezdte elölrol: kikereste a legnagyobb követ, és teljes erejébol az elso óriás melléhez vágta.


- Ez már mégiscsak több a soknál! - rikkantotta az. Eszeveszetten fölugrott, elkapta a cimboráját, s úgy nekicsapta a fának, hogy beleremegett a koronája. A másik sem maradt adósa, és csakhamar olyan irtózatos dühbe gurultak, hogy fákat csavartak ki, s addig ütötték-verték egymást, míg a végén mind a ketto holtan nem nyúlt el a földön. Akkor aztán a szabócska leszökkent a földre.


"Tiszta szerencse, hogy azt a fát is ki nem tépték, amin ültem - mondta -, különben ugrálhattam volna egyik ágról a másikra, akár egy mókus."


Kihúzta a kardját, derekasan összevissza szabdalta az óriások mellét, aztán visszament a lovasaihoz, és így szólt:


- Amit vállaltam, megtettem: a két óriásnak vége. Nem mondom, keményen helytálltak, de hát mit számít az, ha olyan ember akadt az útjukba, aki hetet üt egy csapásra!


- Még csak meg sem sebesültél? - kérdezték a vitézei.


- Hogyisne! - felelte a szabó. - Egy hajam szála sem görbült meg!


Azok nem hittek neki, beügettek az erdobe, ott találták a két óriást vérben úszva s körülöttük a kiszaggatott fákat.


Nagy ünneplésben részesítették a host; az pedig ment egyenest a király elébe, és követelte a megígért jutalmat.


A király azonban csak hímezett-hámozott, sehogyan sem volt ínyére a vojelöltje; váltig azon törte a fejét, hogyan szabadulhatna tole szépszerével.


- Megkapod a lányomat meg a fele országot, hogyne kapnád - mondta -, elobb azonban még egy nagy tettet kellene végrehajtanod. Él az erdoben egy unikornis; ez az egyszarvú vadállat még az óriásoknál is százszorta több kárt okoz nekünk; egy rettegésben vagyunk tole mindnyájan. Ezt a vadat fogd el nekem élve, utána mindjárt megtartjuk az esküvot.


- Ha két óriással el tudtam bánni, egy nyavalyás unikornistól féljek én, aki hetet ütök egy csapásra? - hetvenkedett a szabócska.


Kötelet meg fejszét vitt magával; kíséretét megint letáboroztatta az erdoszélen, o maga meg bement a surube. Nem kellett sokáig kutakodnia, máris jött az unikornis, neki egyenest a szabónak, hogy fölnyársalja.


- Csak csínján! Csak csínján! - mondta a szabó. - Azért mégsem megy az ilyen egykettore!


Megvárta, míg a vadállat egészen a közelébe ér, akkor gyorsan egy fa mögé ugrott. Az unikornis teljes erovel nekirohant a fának, s a szarva úgy beszorult a faderékba, hogy hiába rángatta, semmiképpen nem bírta kihúzni; fogva maradt.


- Megvan a madárka! - rikkantott a szabó, megkerülte a fát, a kötelet az unikornis nyakába vetette, fogta a fejszét, kiszabadította a fába szorult szarvat, s vezette büszkén a vadat a király elébe.


Az nagyon megijedt, amikor látta, hogy a szabócska ezt a feladatot is teljesítette. Megpróbálkozott még egy utolsó kibúvóval; azt gondolta: hátha most az egyszer mégiscsak otthagyja a fogát ez a világ hose!


- Még egy vadkan is van az erdoben - mondta -, mindent föltúr a környéken, és rengeteg kárt tesz a fákban. El kellene fognod; melléd adom segítségnek a vadászaimat. Utána aztán már igazán megtartjuk a lakodalmat!


- Ez csak gyerekjáték! - legyintett a szabó. - Indulhatunk akár most rögtön!


A vadászokat csak az erdo széléig engedte; ott letelepítette oket, s azt mondta nekik:


- Ti csak pihenjetek itt, amíg visszajövök; az ilyesmit jobban szeretem magam elintézni.


Azok egy cseppet sem bánták a dolgot, mert a vadkan már jó egynéhányszor olyan barátságtalanul fogadta oket, hogy semmi kedvük nem volt találkozni vele.


A szabócska meg bement az erdobe, olyan kényelmesen, mintha éppen csak sétálgatna egy kicsit. A dúvad csakhamar megszimatolta; habzó szájjal, fogát csattogtatva rohant rá, és el akarta tiporni.


Volt ott a közelben egy erdei kápolna, azt a szabócska már jó elore kinézte magának, s most addig-addig hátrált, míg a nyitott kapuhoz nem ért. Fürgén beugrott rajta, végigfutott a padok közt, aztán hopp! - fürgén kivetette magát a szemközti ablakon. A vadállat tajtékot túrva iramodott utána, berohant a kapun, nekirontott az ablak tövében a falnak, csak úgy verte róla a vakolatot az agyarával. A szabócska azalatt megkerülte odakint az épületet, és rácsapta a dühöngo vadra a kaput. A kan odabent észrevette, hogy foglyul ejtették; megfordult, s hörögve ostromolta a kaput, de döngethette, ameddig akarta: kemény, vaspántos tölgyfa kapu volt, tízakkora eronek is ellenállt volna.


A szabócska odakiáltotta a vadászokat:


- Lessetek csak be az ablakon, gyozodjetek meg a tulajdon szemetekkel róla, hogy ezt a feladatot is teljesítettem!


Most aztán már a királynak sem volt több mentsége: akár tetszett neki, akár nem, be kellett váltania az ígéretét, oda kellett adnia a lányát és vele a fele királyságot. Ha tudta volna, hogy a veje nem is holmi világhose, hanem csak egy eszes kis szabócska, még jobban fájt volna a szíve miatta.


Megülték hát nagy pompával a lakodalmat, és a szabóból király lett. Telt-múlt az ido, éldegéltek szépen minden különösebb baj nélkül. Hanem egy éjszaka arra ébredt a fiatal királyné, hogy az ura beszél valamit álmában. Figyelni kezdett, s mit nem hall?


- Hé, te fiú! - mondta a férje. - Varrd meg ezt a mellényt, vess foltot arra a nadrágra, de gyorsan, mert a nyakad közé csapok a roffel!


Ebbol aztán tüstént kitalálta, kinek is lett a felesége!


Reggel az volt az elso dolga, hogy mindent elpanaszolt az apjának.


- Jaj, apámuram, nem híres vitéz ez, hanem csak egy szabó!


- Vigasztalódjál, kedves lányom - mondta neki a király -, majd elintézzük ezt a senkifiát! Ma éjszakára hagyd nyitva a hálószobátok ajtaját. Lesbe állítom odakint a szolgáimat; ha a szabó elaludt, rárontanak, megkötözik, és kihurcolják a kikötobe. Ott horgonyoz egy nagy hajó, arra fölteszik: színét sem látjuk többé a senkiházinak, mert az a hajó még napkelte elott kifut a tengerre, s ottfelejti majd az uradat valamelyik messzi-messzi szigeten.


A királylány megnyugodott. "Még egy nap - gondolta -, aztán volt szabó, nincs szabó: egyszer s mindenkorra megszabadulunk tole." Csakhogy a király fegyverhordozója kihallgatta az egész beszélgetést, és mert igen megkedvelte ifjú gazdáját, elárulta neki az egész tervet.


"No, majd én túljárok az eszeteken!" - fogadkozott magában a szabócska.


Este rendes idoben lefeküdt a feleségével együtt, befordult a falnak, s elkezdett horkolni, mint aki mélyen alszik, de persze csak tettette az alvást. Az asszonyka azonban azt hitte róla, hogy valóban elszenderült. Fölkelt, lábujjhegyen az ajtóhoz osont, kinyitotta, aztán visszabújt az ágyba. Abban a pillanatban megszólalt szép csengo hangon a szabócska:


- Hallod-e, te fiú, varrd meg ezt a mellényt, vess foltot erre a nadrágra, különben a nyakad közé csapok a roffel! Hetet ütöttem egy csapásra, két óriást megöltem, az unikornist legyoztem, a vadkant elfogtam; csak nem ijedek meg attól a pár mihasznától, aki az ajtó elott leselkedik!


Azoknak meg, ahogy ezt meghallották, egyszeriben inukba szállt a bátorságuk, nyakukba kapták a lábukat, úgy elszaladtak onnét, mintha hét ördög kergetné oket.


Így aztán a szabócska élete végéig megmaradt királynak.